ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden

MODELBOUW BOERMAN

 

6 januari 2014

 

 

Hoofdstuk 1 Definities

 

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer: Modelbouw Boerman

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch

Zakelijke klant: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.

 

Hoofdstuk 1 Verkoop aan consumenten

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten betreffende levering van artikelen en/of het uitvoeren van werk.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Slechts indien schriftelijk anders is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. Het staat fabrikanten vrij onaangekondigd wijzigingen van artikelen aan te brengen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die onaangekondigd door fabrikanten zijn doorgevoerd.

3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

4. De ondernemer zal mondelinge opdrachten desgewenst schriftelijk bevestigen. Alleen door schriftelijke bevestiging is de ondernemer gebonden.

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte

1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte uitbrengen.

2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief btw.

3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend, tenzij anders vermeldt in de offerte.

4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien beide partijen zich daarmee, schriftelijk akkoord hebben verklaard.

5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten plaatsvindt, wordt dit in de schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na het sluiten van de koop levering in gedeelten overeenkomen, bij voorkeur schriftelijk.

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW.

ARTIKEL 6 - Aanbetaling

1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te verlangen met een maximum van € 500,00.

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening

1. Betaling geschiedt contant of per bancaire overboeking vooraf.

2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Indien partijen levering in gedeelten zijn overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd voor iedere deellevering betaling op het moment van levering te verlangen, contant, per bancaire overboeking of door middel van een deelfactuur.

4. Indien een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn maximaal veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim indien de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken en hij nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. De ondernemer zendt een betalingsherinnering of aanmaning aan de consument met een aanvullende betalingstermijn van ten minste veertien dagen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot incassomaatregelen worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum.

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie

1. Zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.

2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten door de consument zijn voldaan.

ARTIKEL 10 - Intellectueel eigendom

1. Ontwerpen, tekeningen, broncode van software, foto’s, rapporten, onderzoeksresultaten en berekeningen, die gemaakt zijn in opdracht van de consument blijven te allen tijde eigendom van de ondernemer en worden niet beschikbaar gesteld aan de consument tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

2. De auteursrechten van ontwerpen, tekeningen, broncode van software, foto’s, rapporten, onderzoeksresultaten en berekeningen blijven berusten bij de ondernemer.

ARTIKEL 11 - Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal de helft van de vermoedelijke levertijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden. De consument kan geen schadevergoeding verlangen van de ondernemer.

4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heeft besteld of gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de ondernemer dat een langere levertijd geldt.

ARTIKEL 12 - Verzending

1. De ondernemer zorgt voor een deugdelijke verpakking en een duidelijke adressering.

2. De consument dient bij verzending duidelijk aan te geven of een verzekerde of onverzekerde verzending gewenst is.

3. Onverzekerde verzendingen geschieden geheel voor risico van de consument

4. Verzendkosten komen altijd voor rekening van de consument en worden vooraf kenbaar gemaakt door de ondernemer.

ARTIKEL 13 - Overmacht

1.Indien de ondernemer door overmacht wordt verhinderd zijn verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft de ondernemer het recht de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, aan de ondernemer de keuze, zonder dat de consument uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest kan doen gelden.

2. Als overmacht zal de ondernemer mogen beschouwen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, door ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van de ondernemer ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

ARTIKEL 14 - Vrijwaring en aansprakelijkheid

1. Indien zulks naar het oordeel van de ondernemer noodzakelijk is bij het uitvoeren van zijn werk met betrekking tot inventarisatie / reparatie / onderhoud voor consument, is de ondernemer gerechtigd op zo beperkt mogelijke schaal enige schade aan te richten, zonder dat de ondernemer voor de daarvoor aangerichte schade aansprakelijk gesteld kan worden door de consument. Iedere aansprakelijkheid terzake wordt jegens de consument uitgesloten.

2. De ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens de consument uit voor het geval de ondernemer bij de inventarisatie voor de consument een of meerdere onderzoekspunten over het hoofd ziet, zonder dat zulks aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.

3. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

4. De ondernemer is wel aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zo ver veroorzaakt door:

a. Foutieve constructies en/of berekeningen door de ondernemer of in zijn opdracht door derden gemaakt of door derden welke door de ondernemer op het werk zijn aangesteld.

b. Fouten of nalatigheden bij de uitvoering van het werk van de ondernemer, door zijn ondergeschikten of door personen welke door de ondernemer op het werk zijn aangesteld.

5. Het maximum door de ondernemer met betrekking tot een werk te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag dat consument terzake dat werk de ondernemer verschuldigd is of de waarde welk een beschadigd artikel in de aangeleverde toestand aan waarde zou hebben op dat moment.

6. De aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is vermeld, elke andere vordering op de ondernemen terzake van bedrijfsschade en/of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan ook, is uitgesloten.

ARTIKEL 15 - Annuleren

1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert, een schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.

2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

 ARTIKEL 16 - Ruilen en/of retourneren van een artikel

1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.

2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de consument na de leveringsdatum kan ruilen of retourneren.

3. Wanneer de ondernemer voor het geruilde of geretourneerde artikel een tegoedbon verstrekt, verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

ARTIKEL 17 - Garantie

1. Voor alle geleverde artikelen geldt een carry-in garantie van 1 jaar.

2. Onder deze garantie vallen onderdelen, arbeidsloon en retourzending van de ondernemer naar de consument.

3. Garantie is van toepassing wanneer het artikel niet meer naar behoren functioneert en wanneer deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt.

4. De aankoopdatum op de factuur mag niet buiten de garantietermijn van 1 jaar liggen.

ARTIKEL 18 - Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een factuur.

2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij de consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.

3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil.

ARTIKEL 19 - Geschillen

1. Geschillen tussen consument en ondernemer worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

2. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20 – Wijziging algemene voorwaarden

1. De ondernemer is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de ondernemer

 

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij Verkoop op afstand (internet) aan consumenten

 

ARTIKEL 21 – Verstrekking Algemene Voorwaarden

1. De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument elektronisch op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat de consument deze kan opslaan en later kan nalezen.

ARTIKEL 22 - Bedenktijd en ontbinding

1. Voor aankopen op afstand geldt een herroepingsrecht (ook wel bedenktijd genoemd) van zeven werkdagen; De consument mag een aankoop binnen zeven werkdagen zonder opgaaf van reden herroepen.

2. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de aankoop schriftelijk is bevestigd door de ondernemer.

3. De consument mag een aankoop zonder opgaaf van reden herroepen indien artikelen niet binnen 30 dagen geleverd worden, tenzij anders overeengekomen.

4. De consument heeft geen herroepingsrecht indien de consument het artikel gebruikt en/of beschadigd retour stuurt aan de ondernemer.

5. De consument heeft geen herroepingsrecht op (maat)werk.

 

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

 

ARTIKEL 23 - Toepasselijke voorwaarden

1. Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden tevens voor zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

ARTIKEL 24 - Prijzen

1. Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 25 - Uitgezonderde artikelen

1. De artikelen 5 lid 2, 11 lid 3 alsmede hoofdstuk 2 zijn niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

ARTIKEL 26 - Aanbetaling

1. Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.

ARTIKEL 27 - Aansprakelijkheid

1. De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

ARTIKEL 28 - Annuleren niet toegestaan

1. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.Algemene Voorwaarden Modelbouw Boerman Downloaden: